OVER ONS

Onze missie 

Domo biedt laagdrempelige, preventieve ondersteuning aan huis bij gezinnen met jonge kinderen - vanaf de zwangerschap tot 12 jaar - die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Met onze één op één aanpak willen we:

  • werken aan de vaardigheden, het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van ouders en kinderen;

  • het isolement van gezinnen doorbreken en hun netwerk versterken;

  • ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken 

en zo voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk worden. 

Onze visie
Ouders als belangrijkste actoren

Domo vertrekt vanuit de visie dat ouders de belangrijkste actoren zijn in de opvoeding van hun kinderen. Van ouders met jonge kinderen wordt veel verwacht. Verzwarende factoren als armoede, werkloosheid, slechte huisvesting en het ontbreken van een ondersteunend netwerk, maken alledaagse problemen soms onoverkomelijk.

Domo gelooft dat solidariteit en sociale steun in onze samenleving beschermende factoren zijn voor gezinnen in een kwetsbare situatie. Door de regelmatige aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger binnen het gezin, vergroot Domo de draagkracht, weerbaarheid en vaardigheden van de ouders, werken vrijwilligers aan de verbreding van het sociale netwerk van het gezin en draagt Domo preventief bij tot het welzijn van het kind.

Het uitgangspunt is dat kinderen, jongeren en hun ouders hun sterke kanten en sociale netwerk weten te benutten, zodat ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven krijgen en behouden en veel voorkomende lichte problemen, die bij het opvoeden en opgroeien horen, zelf kunnen oplossen.

Preventie door presentie

De kern van Domo zijn de vrijwilligers die gezinnen in hun eigen omgeving ondersteuning en praktische hulp bij gezins- en opvoedende taken bieden. Het unieke in de Domo-werking is dat één opgeleide vrijwilliger met een gemiddelde van één dagdeel per week bij één gezin aan huis gaat en dit voor een langere tijd. De relatie tussen gezin en vrijwilliger is intensief, gelijkwaardig en wederkerig.

Domo maakt vooral gebruik van ‘gewone’ menselijke kwaliteiten: positieve betrokkenheid, vriend aan huis, presentie, respect en waardering. Het gaat in de allereerste plaats om het leggen (en herstellen) van verbinding. 
De Domo-aanpak maakt het mogelijk om gezinnen te bereiken die zich niet zo thuis voelen in onze samenleving en vanuit hun eigen ervaringen weinig geneigd zijn om gebruik te maken van bestaande voorzieningen.

Onze werking

Onderbouwd en evidence-based

Domo-vrijwilligers doen niet zomaar wat. Ze werken vanuit vijf denkkaders om hun ondersteuning vorm te geven en hun basisprincipes te onderbouwen:


1. het Balansmodel van Bakker (1997),
2. de Presentietheorie van Baart (2004),
3. het Empowermentdenken en krachtgericht werken van Van Regenmortel (2006),
4. Talent in Actie van Dewulf (2010),
5. Outreachend werken van De Mayer e.a. (2014).

 

Deze denkkaders delen een sterk geloof in de weerbaarheid van kwetsbare gezinnen en kinderen, mits ze omringd zijn door een netwerk dat hen steunt in de periodes die de gezinnen als moeilijk ervaren.

Taken van de vrijwilliger:

  • Opvoeding en talentontwikkeling: spelen, sporten, lezen met de kinderen, naar de film of theater gaan met het gezin, ondersteunen bij het lidmaatschap in de bib of vereniging, huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij schoolse activiteiten, …

  • Herstellen en opbouwen sociaal netwerk: drempel verkleinen naar regulier aanbod, weg tonen en begeleiden naar duurzame netwerken in gezinsomgeving (buurtwerk, oudergroep op school, buurttuinieren, Nederlands spreken, …. )

  • Gezin stimuleren hun kracht te (her)vinden: gezin of ouder even rust bieden, gevoel geven er niet alleen voor te staan, weg wijzen in administratie en naar hulpverlening, gezinnen aanmoedigen en begeleiden naar bestaande diensten en hulpverlening, mutualiteit, sociale huisvestingsmaatschappij, sociaal huis, studietoelagen, …

Een uitgebreide omschrijving van onze werking en methodiek vind je in het Grondplan van Domo Vlaanderen.

Interesse om mee te werken aan onze organisatie of om als vrijwilliger aan de slag te gaan in en gezin?

Ga naar de pagina 'steun ons'.

DOMO WERKT MEE AAN EEN LOKAAL ARMOEDE- EN GEZINSBELEID 

Domo gelooft dat de aanpak van kinderarmoede een globale aanpak vraagt op verschillende beleidsniveaus, maar dat het lokaal niveau cruciaal is om kinderen met een risico op een leven in armoede en kwetsbaarheid te bereiken.

Samen met het lokaal bestuur werkt Home-Start Domo aan SDG 1 - geen armoede; SDG 3 - het welzijn van iedereen verhogen; SDG 10 - ongelijkheid verminderen; SDG 11 - veerkrachtige steden en SDG 17 - partnerschappen creëren. De Domo-methodiek is gericht op het weerbaarder en veerkrachtiger maken van inwoners en steden. Via lokale Domo-werkingen organiseert Domo in samenwerking met het lokaal bestuur en lokale partnerschappen solidariteit tussen burgers en vrijwillig engagement in de stad of de gemeente.

Home-start, een internationaal verhaal

Sinds 1 oktober 2020 is Domo officieel ‘associate member’ van Home-Start Worldwide. Een internationale beweging van gezinsondersteunende initiatieven die gezinnen aan huis ondersteunen volgens de krachtgerichte en netwerkversterkende visie en aanpak in het Home-Startprogramma. www.homestartworldwide.org

Jaarverslag

Lees hier het jaarverslag 2019.

Burgers aan zet

Domo is 1 van de 5 partners in het samenwerkingsverband ‘BurgersAanZet’. De organisaties werken krachtgericht en netwerkversterkend via vrijwilligers en geloven in de weerbaarheid en creativiteit van mensen.

Burgers aan Zet gelooft in ieders vermogen om samen met anderen hun leven invulling te geven en het in handen te houden. Wat we precies doen binnen BurgersAanZet kan je vinden op de website www.burgersaanzet.be