OVER ONS

Onze missie 

Domo biedt laagdrempelige, preventieve ondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar en toekomstige gezinnen.

Met onze één op één aanpak willen we:

  • talentontwikkeling bij jonge kinderen bevorderen;

  • het isolement van kwetsbare gezinnen doorbreken en hun netwerk versterken;

  • ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken

       en zo voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk worden. 

Onze visie
 
Ouders als belangrijkste actoren

Domo vertrekt vanuit de visie dat ouders de belangrijkste actoren zijn in de opvoeding van hun kinderen. Van ouders met jonge kinderen wordt veel verwacht. Door verzwarende factoren als armoede, werkloosheid, slechte huisvesting en het ontbreken van een ondersteunend netwerk, worden alledaagse problemen soms onoverkomelijk.

Solidariteit en sociale steun zijn in onze samenleving de meest beschermende factoren voor kwetsbare gezinnen.

Door regelmatige aanwezigheid van een vrijwilliger binnen het gezin, vergroot Domo de draagkracht, weerbaarheid en vaardigheden van de opvoeders, werkt Domo aan de verbreding van het sociale netwerk van het gezin en draagt Domo preventief bij tot het welzijn van het kind.

 

Het uitgangspunt is dat kinderen, jongeren en hun ouders hun sterke kanten en sociale netwerk weten te benutten, zodat ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven krijgen en behouden en veel voorkomende lichte problemen die bij het normale opvoeden horen, zelf kunnen oplossen.

Preventie door presentie

De kern van Domo zijn de vrijwilligers die gezinnen in hun eigen omgeving ondersteuning en praktische hulp bij gezins- en opvoedende taken bieden.

Het unieke in de Domo-werking is dat één vrijwilliger met een gemiddelde van één dagdeel per week bij één gezin aan huis gaat en dit voor een langere tijd.

De relatie tussen gezin en vrijwilliger is intensief, gelijkwaardig en wederkerig.

 

Domo maakt vooral gebruik van ‘gewone’ menselijke kwaliteiten: positieve betrokkenheid, vriend aan huis, presentie, respect en waardering. Het gaat in de allereerste plaats om het leggen (en herstellen) van verbinding. 
De Domo-aanpak maakt het mogelijk om gezinnen te bereiken die zich niet zo thuis voelen in onze samenleving en vanuit hun eigen ervaringen weinig geneigd zijn om gebruik te maken van bestaande voorzieningen.

 

Onze werking

 

Onderbouwd en evidence-based

Domo-vrijwilligers doen niet zomaar wat. Ze werken vanuit vijf denkkaders om hun ondersteuning vorm te geven en hun basisprincipes te onderbouwen:


1. het Balansmodel van Bakker (1997),
2. de Presentietheorie van Baart (2004),
3. het Empowermentdenken en krachtgericht werken van Van Regenmortel (2006),
4. Talent in Actie van Dewulf (2010),
5. Outreachend werken van De Mayer e.a. (2014).

 

Deze denkkaders delen een sterk geloof in de weerbaarheid van kwetsbare gezinnen en kinderen, mits deze omringd zijn door de juiste personen (vrijwilligers en professionals) die hen langdurig en integraal kunnen ondersteunen.

 

Taken van de vrijwilliger:

  • Opvoeding en talentontwikkeling: spelen, sporten, lezen met de kinderen, naar de film of theater gaan, lidmaatschap bib of vereniging,  …, huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij schoolse activiteiten (oudercontact, agenda, schoolmateriaal), …

  • Herstellen en opbouwen sociaal netwerk: drempel verkleinen naar regulier aanbod of zelf activiteiten initiëren indien drempel regulier aanbod nog te hoog is. Weg tonen en begeleiden naar duurzame netwerken in gezinsomgeving (buurtwerk, oudergroep op school, buurttuinieren, Nederlands spreken, …. )

  • Gezin stimuleren hun kracht te (her)vinden: gezin of ouder even rust bieden, gevoel geven er niet alleen voor te staan, weg wijzen in administratie en naar hulpverlening, gezinnen aanmoedigen en begeleiden naar bestaande diensten en hulpverlening, mutualiteit, sociale huisvestingsmaatschappij,  sociaal huis, studietoelagen, …

 

Een uitgebreide omschrijving van onze werking en methodiek vind je in het Grondplan van Domo Vlaanderen.

Interesse om mee te werken aan onze organisatie of om als vrijwilliger aan de slag te gaan in en gezin? Ga naar de pagina 'steun ons'.

 
Jaarverslag

 

Lees hier het jaarverslag 2019.

Burgers aan zet

 

We zijn 1 van de 5 partners in het samenwerkingsverband ‘BurgersAanZet’.

Deze organisaties werken krachtgericht en netwerkversterkend via vrijwilligers.

We geloven in de weerbaarheid en creativiteit van mensen.

We geloven in ieders vermogen om samen met anderen hun leven invulling te geven en het in handen te houden.

Wat we precies doen binnen BurgersAanZet kan je vinden op de website www.burgersaanzet.be

© 2020 - Domo Vlaanderen

Domo vzw | Naamsestraat 153-155 | 3000 Leuven

info@domovzw.be | 016 89 04 69 | www.domovlaanderen.be

Ondernemingsnummer: 454.341.268  

RPR ondernemingsrechtbank Leuven

  • facebook-4-512
  • linkedin-4-512